Fietsersbond Deinze

Het gemeentebestuur pakt uit met het mobiliteitsplan. Het heeft alvast de verdienste dat het er eindelijk is, en dat het kan worden beoordeeld. De Fietsersbond  heeft de positieve onderdelen opgelijst, naast de kansen die onbenut zijn. Voor een stad die voor de tweede maal voor fietsstad gaat, mogen we immers wel een ambitieus en fietsvriendelijk beleid verwachten in dit mobiliteitsplan. Hieronder onze algemene bevindingen:

Link naar het volledige mobiliteitsplan

 

Positief:

 1. Er is een echt mobiliteitsplan. Een referentie dat eindelijk kan worden gebruikt om te evalueren. Alle documenten tijdens de verschillende fase van de opmaak zijn voor iedere burger beschikbaar via de website. Transparantie hierrond is een eerste stap. STOP (eerst stappers, dan trappers, openbaar vervoer en dan wagens en vrachtvervoer) wordt als principe afgewogen.
 2. Concrete gedetailleerde fietsmaatregelen,  zoals een fietspadenplan, waarmee zicht is op de geplande realisatie van fietspaden. Dat niet alles meteen realiseerbaar is, is begrijpelijk. Een planmatig overzicht is ook transparant naar burgers toe.
 3. De knip aan station die het de buurt rond het station aangenamer zal doen maken, knip ter hoogte van de Krekelstraat zal ook het sluipverkeer doen dalen.
 4. Fietstellingen die vanaf 2018 op een objectieve wijze het fietsgebruik zullen vastleggen en als beleidsevaluatie kunnen dienen.
 5. Voldoende aandacht voor fietsverbindingen met deelgemeentes verder van het centrum.
 6. Zeer creatief in samenwerking met andere subsidiërende overheden om extra fietsbruggen over de waterlopen en andere obstakels te plannen.
 7. Twee concrete omkeringen van de verkeersafwikkeling: Eenrichting doorvoeren in Guido Gezellelaan zal de dit traject voor fietsers aangenamer en veiliger maken. De rijrichting Tolpoortstraat omkeren zal ook het autoverkeer doen dalen en deze winkelstraat toegankelijker maken voor aangename fietsverplaatsingen.

 

 

 

Voor verbetering vatbaar:

 

 1. Nauwelijks aanpak van de geformuleerde problematiek van niet verbonden industrieterreinen en doorgaand verkeerd, waardoor vooral in het centrum van Petegem de fietsers teveel geconfronteerd blijven met vrachtwagens.
 2. Geen transparante keuze van scenario's op basis van het talrijk uitgevoerde studiemateriaal en te weinige fietstellingen. Teveel simulatieresultaten van autoverkeer werden gebruikt om scenario's door te rekenen: de verkeersimpact moest zo laag mogelijk zijn. Anderzijds wil men wel naar een modal shift met meer oa. meer fietsgebruik. De modal shift werd dan weer niet in de simulaties doorgerekend. Er is geen duidelijk idee van hoe groot de modal shift moet zijn. Sinds de betalende NMBS-parkings is er veel minder autoverkeer dan de simulaties doorrekenen.
 3. Aanleg van een extra stuk ring die aansluit aan de driespoort met een megarondpunt. Hoe het nu al nauwelijks voor fietsers toegankelijke shoppingcomplex fietsvriendelijk zal worden is ons een raadsel. Deinze heeft al genoeg aan één bestaand rondpunt waar je je kinderen niet alleen durft laten fietsen.
 4. De gekende fietsknelpunten van de Gaversesteenweg, veroorzaakt door teveel prioriteit geven voor auto’s en vrachtwagens,  worden niet opgelost. Integendeel zelfs. De doelstelling is een verhoging van de autodoorstroming van 15%. Hier zullen de fietsers weer de dupe van zijn. Er werd zelfs geopperd dat het probleem van de Gaversesteenweg een stedenbouwkundig van aard is en op lange termijn vanzelf zal verdwijnen.
 5. Onvoldoende maatregelen die het autogebruik écht ontmoedigen zoals andere steden met een vooruitstrevend mobiliteitsbeleid wel durven nemen: te weinig lussen of eenrichtingsstraten (enkel in historische centrum), geen duidelijke/substantiële vermindering van parkeerplaatsen. Blijft Deinze een stad zonder 1 autovrije winkelstraat?
 6. Het verder uitbouwen en verbinden van de fietsstraten als fietstrajecten (cfr. Voorstel Fietsersbond) wordt niet opgenomen. Te weinig engagement om de fietsstraten zichtbaar en duidelijk te maken voor alle weggebruikers. Geen uniforme coating in elke fietsstraat.
 7. Te weinig een wervend verhaal met een streefbeeld waar men naartoe wil:  Niet het optimaliseren van verkeersstromen zijn het uiteindelijk doel. Wel het streven naar een leefbare stad waar Deinzenaars veilig kunnen fietsen, waar auto’s die echt in het centrum moeten raken dat kunnen, en alle doorgaand verkeer en overbodige verplaatsingen fors dalen. Drastische maatregelen om dit te bereiken kunnen wel degelijk draagvlak vinden als ze in een duidelijk verhaal op middellange termijn worden ingekapseld.  Af en toe vermelden dat een maatregel ook de luchtkwaliteit of de fietsers ten goede komt, bewijst niet dat het plan vertrekt vanuit een visie die de luchtkwaliteit drastisch wil verbeteren en meer mensen op de fiets wil krijgen.

 

 

Tot slot nog enkele punten die de Fietsersbond als lid van de GBC’s (gemeentelijke begeleidingscommissies) tijdens de tussentijdse toelichtingen hadden gevraagd:

 

 • Kan de Fietsersbond net zoals UNIZO ook worden vermeld als organisatie waarmee samengewerkt wordt wat betreft mobiliteit? Antwoord: Wordt toegevoegd.
 • Kan er een parkeerbeleid voor vragenwagens worden toegevoegd? Antwoord: dit is niet voorzien, want nooit gevraagd.
 • Hoe kan het dat in de studies naar de verkeersstromen vrachtverkeer vanuit Tielt of Aalter doorheen het centrum naar de Prijkels (en omgekeerd) als ‘bestemmingsverkeer’ worden beschouwd? Antwoord van het departement Mobiliteit: Dat is een kwestie van definitie.
 • In het mobiliteitsplan is geen duidelijke uitwerking van de verkeersafwikkeling aan de kruising tussen Centrumlaan en Oostkouterlaan. Hoe zal deze voor fietsers lopen? Antwoord: Er zal een veilige doorsteek voorzien zijn.
 • In het mobiliteitsplan wordt op 12 jaar tijd (van 2018 naar 2030) een modal shift beoogd van 10% meer fietsers. Is dit niet erg laag, als de bevolkingstoename de afgelopen 12 jaar exact 9,99% was? Antwoord: we plakken er een ander cijfer  van 25% op (met aftrek van de verwachtte bevolkingstoename is dit dus 15%)
 • Vraag om handhaving (meer boetes voor oa. foutparkeerders) te weerhouden als operationele doelstelling: Antwoord: niet weerhouden.
 • Voorstel om al dan niet aanleggen van fietspaden te laten samenlopen met zone 30/50. Antwoord: het snelheidsregime is op zich onvoldoende om te bepalen of er fietspaden moeten worden aangelegd; ook de verkeersintensiteit is belangrijk.

 


Statistics
Artikelen bekeken hits
641309

This Site