De Fietsersbond van Deinze diende op 7 maart een bezwaarschrift in tegen de bouwaanvraag van De Prijkels voor de uitbreiding van de industriezone op grondgebied van Deinze, Nazareth en Kruishoutem.

Er zitten een aantal goede elementen in het ontwerp voor fietsers: de exclusieve fietstoegangen, verhoogde fietspaden op de hoofdassen…Toch is het jammer dat de herinrichting van een aantal cruciale kruispunten op de invalswegen van deze industriezone te weinig rekening houdt met de zachte weggebruiker en vooral met de fietser. Het ontbreekt, net zoals bij de vorige heraanleg van het kruispunt op de N35, opnieuw aan ambitie om de kruispunten toekomstgericht in te richten op maat van de fietser. Enkel veilige en vlugge fietswegen trekken nieuwe fietsers aan, zoals ook te lezen is in het beleidsplan van de minister voor mobiliteit.

 

 

Het aangehaalde credo in de startnota ‘het moet de doelstelling zijn om fietsers zo snel en veilig mogelijk hun bestemming te laten bereiken’ wordt veel te weinig in de praktijk gebracht. In dit miljoenenproject wordt nagelaten om de vele woorden om te zetten in investeringen die fietsers snel en veilig op hun (werk)bestemming brengen:

 1. Aan de ovonde van de N35, ‘De Poort’, moet je als fietser via verkeerslichten het bedrijventerrein bereiken. Dit brengt naast tijdsverlies ook onveilige situaties met zich mee, zeker in combinatie met het vele vrachtverkeer. Voor fietsers zijn tunnels de veiligste en snelste oplossing. Voor deze optie is niet gekozen. In het voorgestelde plan is geen enkele garantie dat de fietsers niet geconfronteerd worden met lange en niet afgestemde wachttijden aan de verkeerslichten. In het nieuwe beleidsplan van minister Weyts is nochtans sprake dat “vlotte doorstroming van het fietsverkeer cruciaal is… … en kan bijvoorbeeld met slimme en fietsvriendelijk lichtenregeling… ”. De ervaring met het kruispunt aan de driesprong verderop de N35 leert dat door te lange wachttijden, sommige fietsers toch oversteken. Daar bereikte men het omgekeerde van het beoogde doel: er ontstaan meer gevaarlijke situaties.

 

 1. Aan de ovonde van de N35 heeft de fietser nergens voorrang. Het fietsverkeer blijft in dit ontwerp ondergeschikt aan het gemotoriseerd verkeer. Oversteekplaatsen met voorrang in combinatie met verhoogde plateaus kunnen een duidelijke en veilige oversteek creëren. Ook hier blijkt het ontwerp geen streven naar meer voorrang van fietsers op het kruisend verkeer, zoals beschreven in het beleidsplan van minister Weyts.

 

 1. Bij de aansluitingen van de Karreweg/Karrewegstraat op de N494 zijn de fietspaden niet gescheiden van de rijweg, in tegenstelling tot de rest van het traject van de N494. Dit veroorzaakt nog meer dode hoeken. Er is voldoende ruimte om het fietspad te verleggen zodat de oversteek zichtbaarder is. Op dit moment is het aanliggende fietspad een plaats waar regelmatig ongelukken plaatsvinden door dat chauffeurs fietsers niet opmerken. Het is onbegrijpelijk dat hier geen lessen worden uit getrokken. Op de ovonde zijn de fietspaden nochtans wel afgescheiden en verderaf ten opzichte de kruisingen. Bovendien wordt geen voorrang gegeven aan de fietsers. In plaats van het fietspad naar de autorijweg te brengen, kan het fietspad beter bij een kruising verder van het kruispunt gelegd worden, in combinatie met plateaus waarop voorrang geldt voor de fietsers. Zo kunnen de fietsers recht voor de auto- of vrachtwagenbestuurders gezien worden.

 

 1.  In het besluit van de PAC stelde de auditor dat er dient gezocht te worden naar een maximale vrijwaring van het lokale wegennet en het onmogelijk maken van doorgaand verkeer doorheen het bedrijventerrein. Als antwoord hierop wordt gesteld “Op basis van bijkomende besprekingen met alle betrokken actoren, wordt het inschakelen van de N494 voor de ontsluiting van De Prijkels als noodzakelijk geacht”. De Fietsersbond Deinze, hier geenszins een betrokken actor, vindt hierin echter geen enkele objectieve argumentatie om de ontsluiting via de N494 toch noodzakelijk te beschouwen. De toegang wordt weliswaar beperkt tot 1 ingang die verlegd wordt richting Kruishoutem. Maar er is geen duidelijke garantie dat het vrachtverkeer hier weinig gebruik van zal maken. Op dit moment rijden vrachtwagens via de N494 tot aan het kruispunt van Bikecorner om rechtsomkeer te maken naar de E17. Er wordt geen duidelijke garantie aangetroffen op het ontwerp dat vrachtwagens echt ontmoedigd zullen worden om de N494 te gebruiken in geval van filevorming op de N35. Vrachtwagens die vanuit de N35 afslaan naar de N494 (en omgekeerd) veroorzaken nochtans zeer onveilige situaties voor fietsers.

 

 1. Het is niet duidelijk hoe de aansluiting aan de E3-laan en de Karrewegstraat ‘enkel toegankelijk voor hulpdiensten’ in de praktijk zal gebracht worden. Welke garantie is er dat andere voertuigen deze toegang niet zullen kunnen gebruiken, behalve een signalisatiebord?

 

De fietspaden op het industrieterrein zijn verhoogd. Het is jammer dat niet gekozen wordt voor afgescheiden fietspaden vermits er toch voldoende ruimte hiervoor aanwezig is. Vrachtwagens en fietsers zijn als het ware natuurlijke vijanden en worden zeker in een industriezone met veel vrachtverkeer zoveel als mogelijk gescheiden.

Wij vragen dat met deze opmerkingen rekening gehouden wordt. Indien er onduidelijkheid mocht zijn, aarzel niet ons te contacteren zodat elk van onze bezwaarpunten zo correct als mogelijk kunnen worden behandeld.

Link naar plannen

 

Antwoord op bezwaarschriften:

 

Wetten en reglementen

 • Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 • Gelet op de Vlaamse Codex op de ruimtelijke ordening;

 

Verwijzingsdocumenten en verantwoording

 • Gelet op de aanvraag ingediend door VENECO - Panhuisstraat 1 - 9070 Destelbergen met betrekking tot een perceel gelegen te Deinze, kadastraal bekend DEINZE, 3de. AFD. - PETEGEM-LEIE, sectie B, nrs. 0713B, 0714B, 0719A, 0720, 0721A, 0723A, 0726B, 0727B, 0727C, 0729C, 0729D, 0732F, 0732G, 0734B, 0735B, 0799G, 0808E, 0808H, 0811B, 0812A, 0814K, 0814L, 0814P, 0814R, 0815A, 0816A, 0817A, 0818B, 0822C, 0823C, 0824, 0825B, 0826P, 0826R, 0826S, 0827, 0828, 0829D, 083602, 0836A52, 0836B52, 0844E, 0844F, 0850A, 0853 en strekkende tot de UITBREIDING VAN EEN BESTAAND BEDRIJVENTERREIN "DE PRIJKELS" : DEINZE, NAZARETH, KRUISHOUTEM en de AANLEG van WEGEN- EN FIETSINFRASTRUCTUUR;

   

 • Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op de aanleg van wegenwerken in het industrieterrein De Prijkels op het grondgebied van Deinze en aanpalende gemeentes Kruishoutem en Nazareth;

 • Overwegende de terreinen volgens het gewestplan in industriegebied liggen en deels in agrarisch gebied volgens het gewestplan Oudenaarde dd. 24/02/1977;

 • Overwegende dat de aanvraag eveneens gelegen is binnen het PRUP “Afbakening kleinstedelijk gebied Deinze”, goedgekeurd bij ministerieel besluit dd. 06 april 2012.

 • Overwegende dat de gronden volgens dit PRUP liggen in buffezone, zone voor gemengd regionaal bedrijventerrein, zone voor lokaaal bedrijventerrein, zone voor De Poort en zone voor infrastructuur;

 • Voor deze gronden zijn voorschriften opgesteld volgens dewelke deze kunnen ontwikkeld worden;

 • Overwegende dat het ontwikkelen van de gronden inhoudt dat er wegenis, nutsvoorzieningen, groenbuffers en fietspaden aangelegd dienen te worden en werkzaamheden aan het watersysteem dienen te gebeuren;

 • Er werd openbaar onderzoek gehouden van 7 februari 2017 tot 8 maart 2017;

 • De gemeenteraad behandelt de opmerkingen en bezwaren met betrekking tot de zaak der wegen. De overige bezwaren of opmerkingen zullen door het college van burgemeester en schepenen worden behandeld;

 • Overwegende dat de opmerking met betrekking tot de slechte bereikbaarheid van de industriezone met het openbaar vervoer, de waardevermindering van een bedrijf en het mogelijks kappen van houtkanten op grondgebied Nazareth niet over de zaak der wegen handelt;

 • Tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 7 februari 2017 tot en met 8 maart 2017 werden 4 (vier) bezwaarschriften ingediend in de stad Deinze, hierna kort samengevat:

 • Onveilige verkeerssituatie voor fietsers aan de ovonde.

 • Fietsers hebben nergens voorrang op de N 35.

 • Ter hoogte van de aansluiting op de Karreweg/Karrewegstraat op de N 494 zijn de fietspaden niet gescheiden van de rijweg.

 • Ontmoediging van het gebruik van het lokaal wegennet gaat niet ver genoeg.

 • Er is niet duidelijk voorzien op plan hoe de afscheiding van de E 3 laan/Karrewegstraat en de Oudenaardsesteenweg zal gebeuren behalve een signalisatiebord.

 • In de industriezone zijn vrijliggende afgescheiden fietspaden een veiligere keuze en beter dan de nu voorziene aanliggende verhoogde fietspaden.

 • Fietsers van Deinze naar Nazareth dienen 2 keer een weg te kruisen.

 • Een fietstunnel ter hoogte van de Ovonde zou een veilige optie zijn.

 • Industriezone is niet bereikbaar met het openbaar vervoer.

 • Houtkanten ter hoogte van de ruilverkavleing in Nazareth bestendigen en bewaren!

 • Overstroming Kattebeek zal door bijkomende bebouwing en wegenis verder toenemen.

 • Het verleggen van de Kattebeek naast de Oudenaardsesteenweg ter hoogte van bestaande baangrachten zal zorgen voor en verstoring van het watersysteem.

 • Bezwaar tegen de afschaffing kruispunt E3 laan met de Oudenaardsesteenweg, door het wegevallen van deze toegang wordt de bereikbaarheid van de industriezone in het gedrang gebracht.

 • De voorziene verbinding van E3 laan met de Souverainestraat creëert een gevaarlijke bocht in de buurt van de in-en uitgang van het bedrijf Brachot-Hermant.

 • Waardevermindering van het bedrijf Brachot-Hermant door de gevaarlijke bocht en een verdere aantakking op het hoofdwegennet.

 • Afwatering wordt in het gedrang gebracht.

 • Vrachtverkeer richting N494 wordt geweerd door kleine afrondingsbogen en minimale afmetingen van het kruispunt.

 • Extra kosten door het maken van omwegen.

 

 • Evaluatie bezwaren

 • Huidige aanvraag slaat op de uitbreiding van het bestaand bedrijventerrein “De Prijkels” : op grondgebied Deinze, Nazareth en Kruishoutem en de aanleg van wegen-en fietsinfrastructuur. In Deinze wordt qua wegenis het kruispunt met de Gaversesteenweg heraangelegd en wordt de uitbreiding van de wegenis voorzien voor de te ontsluiten industriegronden;

 • De wegenis ter hoogte van de KMO zone gelegen in de noordoostelijke uitbreiding is voorzien van een wegprofiel met een breedte van +/- 7m in beton. Daarnaast is een fietspad voorzien tussen de bufferzone en het kruispunt aan de Gaversesteenweg met een breedte van +/- 3m;

 • Ter hoogte van de bestaande Karrewegstraat die de hoofddrager wordt van de het industrieterrein, wordt rechts en links een fietspad voorzien met een breedte van +/- 2m, afgescheiden van de weg door een haag met een breedte van +/- 1m;

 • De verbinding en aansluiting met de E3-laan en de Souverainestraat wordt enkel toegelaten voor hulpdiensten, voetgangers en fietsers.E3 laan en Souverainestraat worden via een bocht verbonden met elkaar waarbij de aantakking op de Oudenaardsesteenweg verdwijnt;

 • Het kruispunt aan de Gaversesteenweg wordt grondig heraangelegd, waarbij gezorgd wordt voor een vlottere doorstroming op de Gaversesteenweg zelf en een duidelijke ingang van de industriezone, zowel voor wagens als voor vrachtwagens. De aansluiting van de Gaversesteenweg en Karrewegstraat wordt uitgevoerd als een ovonde met lichten geregeld aan elke kant van de tangent;

 • Het kruispunt Deinzestraat – Karrewegstraat op grondgebied Kruishoutem wordt kleiner uitgevoerd en ontmoedigd de doorgang van vrachtverkeer aan deze zijde van het industriegebied. Ze kan lokaal gebruikt worden voor in hoofdzaak personenwagens;

 • De Souverainestraat wordt eveneens vernieuwd en krijgt een 7m breed wegprofiel in cementbeton;

 • Daarnaast wordt de loop van de Kattebeek plaatselijk verlegd. De nieuwe loop is voorzien evenwijdig aan de Oudenaardsesteenweg met een breedte van +/- 5m ter hoogte van de bovenkant van de beek en +/- 2m ter hoogte van de bodem van de beek. De bodem van de beek is voorzien op +/- 2m onder het omliggend maaiveld. Langs de Oudenaardsesteenweg worden eveneens nog 2 grote wateropvangbekkens voorzien, één ter hoogte van de 4 woningen gelegen aan de Oudenaarsesteenweg en eentje ten noorden van deze woningen, met een groetere oppvervlakte;

 • De bufferzone wordt aangeplant met bomen en struiken en in deze zone wordt evenens een fietspad voorzien tussen de Gaversesteenweg en de Oudenaardsesteenweg, met een aantakking aan de de dreef die uitkomt op de E3-laan en een aantakking op de Kakelstraat. In deze bufferzone wordt eveneens een ruime waterbuffer voorzien. Het vormt een landschappelijke overgang tussen het open agrarisch gebied en de stedelijkheid van de industriezone gekenmerkt door grootschalige en relatief dense bebouwing;

 • Overwegende dat de uitbreiding en heraanleg van de industriezone gebeurde met een duidelijke visie naar duurzaamheid, verkeersafwikkeling, waterhuishouding en landschappelijke integratie. Overwegende dat industriezone voor vrachtverkeer in hoofdzaak ontsloten wordt via het kruistpunt aan de Gaversesteenweg. Overwegende dat het kruispunt met lichten geregeld werd, hetgeen op korte termijn aanvaardbaar is. Op middenlange termijn dient echter een ongelijkgrondse oversteek door middel van een tunnel voorzien te worden.
  Overwegende dat dit een veilige oplossing is voor fietsers. Overwegende dat de fietspaden zelf niet aanliggend zijn aan de weg en met een breedte +/- 2m van voldoende breed zijn en +/- 3m voor fietspaden in 2 richtingen;

 • Overwegende dat een verdere ontmoediging van het wegennet richting Deinzestraat/Oudenaardsesteenweg voorzien wordt door de krappe bochtenstraal, de verhoging van het kruispunt etc.;

 • Overwegende dat de afschaffing van het kruispunt met de E3 laan en Souverainestraat open dient te blijven voor de hulpdiensten. Overwegende dat fietsers en voetgangers eveneens doorgang nemen;

 • Overwegende dat een bord hier voldoende duidelijkheid brengt. Overwegende dat de politie dient te zorgen dat de verkeeswet gehandhaafd wordt.

 • Overwegende dat het afsluiten van de aantakking met de Souverainestraat en de E-3 laan handelt in het groter geheel om doorgaand verkeer te ontmoedigen waarbij een hoofdas gecreëerd wordt als drager van de industriezone en waarbij de zijwegen lussen of doodlopende straten vormen. Dit crëert een duidelijke structuur en een goede geleiding voor werknemers, berzoekers en toeleveranciers. Het maken van een omweg hoort hier bij. Voor het bedrijf Brachot –Hermant heeft dit als repercussie dat de aantakking op de Oudenaardsesteenweg vervalt. Daarnaast ligt de op- en afrit van het bedrijf net in de voorziene bocht Souverainestraat – E3 laan. De bocht is evenwel redelijk ruim en er zijn ruime bouwvrije voortuinstroken aanwezig, waarbij gesteld kan worden dat de (vracht)wagens voldoende zichtbaar zijn. Daarnaast ligt hun snelheid in de bocht niet te hoog;

 • Overwegende dat de afwatering van het regenwater van de nieuwe ontwikkeling vertraagd afgevoerd wordt door de voorziening van waterbuffers.

 • Overwegende dat nieuwe bedrijven dienen te voldoen aan de gewestelijke hemelwaterverordening met voldoende regenwaterputten en infiltratie- of buffervoorzieningen op eigen terrein zodat niet alle hemelwater snel in de beken wordt geloosd maar dat er sprake is van vergraagde afvoer;

 • Overwegende dat de verlegging van de Kattebeek voldoende gedimensioneerd is en afwatert naar het noorden, richting Deinze;

 • Overwegende dat er voldoende maatregelen genomen worden om het de afvoer van het regenwater te beperken;

 • De bezwaren kunnen beschouwd worden als ontvankelijk doch ongegrond voor wat betreft de bezwaren met betrekking tot de wegenis;

 • Bij de aanleg van de nieuwe weginfrastructuur dient onmiddellijk voorzien te worden in de aanleg van de fietstunnel;.

Stemmen

«Stemresultaat»

BESLIST:

Artikel 1 :

Er wordt gunstig advies verleend met betrekking tot de zaak der wegen over de aanvraag ingediend door VENECO - Panhuisstraat 1 - 9070 Destelbergen met betrekking tot een perceel gelegen te Deinze, kadastraal bekend DEINZE, 3de. AFD. - PETEGEM-LEIE, sectie B, nrs. 0713B, 0714B, 0719A, 0720, 0721A, 0723A, 0726B, 0727B, 0727C, 0729C, 0729D, 0732F, 0732G, 0734B, 0735B, 0799G, 0808E, 0808H, 0811B, 0812A, 0814K, 0814L, 0814P, 0814R, 0815A, 0816A, 0817A, 0818B, 0822C, 0823C, 0824, 0825B, 0826P, 0826R, 0826S, 0827, 0828, 0829D, 083602, 0836A52, 0836B52, 0844E, 0844F, 0850A, 0853 en strekkende tot de UITBREIDING VAN EEN BESTAAND BEDRIJVENTERREIN "DE PRIJKELS" : DEINZE, NAZARETH, KRUISHOUTEM en de AANLEG van WEGEN- EN FIETSINFRASTRUCTUUR op voorwaarde dat er een fietstunnel komt ter hoogte van het kruispunt Karrewegstraat – N 35.

Het tracé van het openbaar domein Uitbreiding bedrijventerrein Groot Prijkels, zoals aangeduid op het wegenis en rioleringsontwerp d.d. 30/11/2016 opgemaakt door studiebureau Sweco wordt goedgekeurd en machtiging wordt verleend tot het aanleggen en openen van nieuwe wegenis en infrastructuur, mits naleving van volgende voorwaarden :

 • De verharding zal aangelegd worden in monolietbeton op een breedte zoals voorzien op plan.

 • De waterwegen, en bufferbekkens worden aangelegd zoals voorzien op plan.

 • Er dient een riolering te worden aangelegd volgens het gescheiden stelsel, zoals noodwendig en aangeduid op plan.

- Op het privaat domein, palend aan de rooilijn, zal voor ieder perceel industriegrond een rioolaansluiting geplaatst worden, welke aangesloten wordt aan de DWA-riolering en RWA riolering.

 • De vergunninghouder is ertoe gehouden een bepaling in de verkoopakten te laten opnemen dat het verboden is om voertuigen te reinigen op de openbare wegenis. Tevens dienen alle vuilwaters op privaat domein (dus ook deze van de oprit) opgevangen in een zelf te plaatsen rioolkolk nabij de rooilijn en deze kolk wordt aangesloten op de vuilwaterafvoer van het lot;

 • De Proximus-leidingen worden aangelegd zoals voorzien op het plan Proximus;

 • De openbare verlichting zal aangelegd worden met LED verlichting en zullen gedoofd worden tussen middernacht en 5 u ’s morgens.

 • De elektrische leidingen, de openbare verlichting, de gasleidingen dienen aangelegd te worden overeenkomstig de ontwerpen van de Intercommunale Gaselwest (ondergrondse plaatsing);

 • De informatie- en communicatieleidingen dienen aangelegd te worden overeenkomstig de ontwerpen van NV Telenet;

 • De waterdistributieleidingen dienen aangelegd te worden overeenkomstig het ontwerp van de waterbedelingsmaatschappij Farys;

- de vergunninghouder van de verkaveling is ertoe gehouden een bepaling in de basisakte te laten opnemen waarbij gesteld wordt dat eventuele verplaatsingskosten voor het verplaatsen van bestaande elektriciteits- en/of openbare verlichtingspalen, aan de koper van een perceel, waarvoor een dergelijke paal zich bevindt, zullen aangerekend worden;

- alle bepalingen die de diverse nutsleidingsmaatschappijen zullen opleggen, en die verband houden met de door de nutsleidingsmaatschappijen opgemaakte ontwerpen, dienen door de ontwikkelaar stipt nageleefd te worden.

 • de nodige verkeerssignalisatie zal worden aangebracht op kosten van de aanvrager;

 • de zijbermen dienen ingezaaid te worden met gras;

 • De groenaanleg, zoals voorzien in het ontwerp zal eveneens op kosten van de aanvrager geschieden, na voorlegging van een plan en goedkeuring ervan door het College van burgemeester en schepenen.
  De ontwikkelaar zal van de volledige verkaveling (openbaar domein en percelen) een digitaal opmetingsplan in Lambert 72 coördinaten ter beschikking stellen van het Stadsbestuur; Hiervoor wordt
  Ten behoeve van de aanlevering van het digitale opmetingsplan, zal door de verkavelaar na ontvangst van de verkavelingsvergunning een borg ten bedrage van 2.500 EUR in de stadskas gestort worden

Artikel 2 : Al de voorzieningen vermeld in artikel 1dienen in een eerste fase aangelegd en uitgevoerd te worden op kosten van de vergunninghouder, na goedkeuring van de desbetreffende detaildossiers door het College van burgemeester en schepenen.

Artikel 3 : Er zal geen vergunning tot bouwen verleend worden langs nieuwe straten vooraleer de werken, leidingen, eventuele bijkomende werken en openbare verlichting volledig uitgevoerd zijn en door de stad voorlopig aanvaard zijn.

Artikel 4 : De definitieve aanvaarding zal geschieden ten vroegste twee jaar na de voorlopige aanvaarding.

Artikel 5 : De zijbermen zullen bezaaid worden met gras en door de aangelanden onderhouden worden. De aanvrager verbindt er zich toe, evenals zijn rechtverkrijgende, de onder dit artikel vermelde voorwaarden in de verkoopakten te doen inlassen.

Artikel 6 : De volledige oppervlakte van de grond, die de bedding van de wegen uitmaakt op grondgebied Deinze, met uitzondering van de gewestweg N35 evenals alle infrastructuurwerken zullen in een latere fase na definitieve aanvaarding onmiddellijk en kosteloos aan de stad afgestaan worden.
Alle dossierkosten, die hieruit voortvloeien, zijn ten laste van de aanvrager. Zolang zulks niet is geschied, blijft de eigenaar verantwoordelijk voor alle kosten, zoals - niet limitatief - verzakkingen, verplaatsen van openbare verlichtingspalen, enz...

Ten behoeve van de overname van de openbare wegenis door de Stad Deinze, zal door de verkavelaar na ontvangst van de verkavelingsvergunning een borg ten bedrage van 2.500 EUR in de stadskas gestort worden. De borgstelling zal pas vrijgegeven worden nadat een plan van wegenisoverdracht, ontwerpakte en recente hypothecaire getuigschriften aan de Stad Deinze werden overhandigd. Deze borg is onvoorwaardelijk en op het eerste verzoek opvraagbaar door de Stad.

Artikel 7 : Bij de aanleg van de nieuwe weginfrastructuur dient onmiddellijk voorzien te worden in de aanleg van de fietstunnel.

Artikel 8 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de heer Provinciegouverneur door middel van de lijst bedoeld in art. 252 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.